THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | Contact
Guggenheim

(Chart 2158.1)

 

                                                                                    Maran
                                                                                 Guggenheimb
                                                                                   (->1696)
                                                                                
[D42]|
                                                                                      |
                                                                                ______|______
                                                                               |             |
                                                                               |             |
                                                                             Jacob         Siseli
                                                                           Guggenheim    Guggenheim
                                                                         
[D42]|         [D42]
                                                                               |
                                                                          _____|_____
                                                                         |           |
                                                                         |           |
                                                                       Joseph      Isaac
                                                                      
[D42]    (1723-1807)
                                                                               
[D42]|
                                                                                     |
                                                                                     |  (1775)
                                                                                   Meyer   =  N Vögel
                                                                                  
[W68]   |  [D42]
                                                                                           |
                                                                               ____________|___________
                                                                              |     (2)(2)             |
                                                                      (1)\    |    /(1848)\            |
                                                              Schäfeli =    Simon      =   Rachel    Samuel
                                                              Levinger | (1792-1869)        Weil    
[D42]
                                                               †1836   |
[W69]              [W69]
                                                              
[W69]   |
                                                                       |
                                                                       |    (1852)
                                                                     Meyer     =  Barbara
                                                                  (1828-1905)  |    Myer
                                                                  
[W69]        |   †1900
                                                                               |
  [W69]
                                                                               |
                                          _____________________________________|____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                             |                                                                                                            |                                                                                                               |                       |                (2)   (1)    |                                (1)    |    _ _ _ _ _ _ _                    |
                                         |    (1876)                                                                                                                                                                     |    (1884)                                                                                                                                                                 |                                                                                               |      (1895)                 |                                                                                                            |    (1894)                                                                                                     |    (1898)             |               /(1900-01)\   |     /(2)                    (1891)\   |   |/(2)         \(3)                |
                                       Isaac     =   Carrie                                                                                                                                                           Daniel     =  Florence                                                                                                                                                      Murray    =  Leonie                                                                          Solomon Robert  =    Irene      Jeannette = Albert                                                                                           Benjamin    =  Florette                                                                                           Simon     =  Olga       Robert       Grace     ≠     William    ≠    Aimée       Albert  =    Rose     ≠  Samuel    ≠ Charles       Cora     =   Louis
                                    (1854-1922)  | Sonneborn                                                                                                                                                        (1856-1930)  |   Shloss                                                                                                                                                     (1858-1939) | Bernheim                                                                          (1861-1949)    | Rothschild    (1863-89) | Gerstle                                                                                        (1865-1912k)  |  Seligman                                                                                        (1867-1941)  | Hirsch    (1867-76k)    Herbert        (1868-1941)  | Steinberger     Loeb   | (1871-1945)   Goldsmith    Quicke     (1873-1956) | Rothschild   
                                    
[W69]        |   †1933                                                                                                                                                          [W69]        |   †1945                                                                                                                                                      [D42]       |   †1959                                                                           [D42]          | [D42]         [D42]     v [D42]                                                                                          [D42]         |   †1938                                                                                          [D42]        | †1970     [D42]        [D42]           [D42]        | [D42]           †1902  | [D42]         [D42]        [D42]      [D42]       |   †1957
                                                 |   
[D42]                                                                                                                                                                       |   [D42]                                                                                                                                                                  |   [D42]                                                                                          |                                                                                                                                        |   [D42]                                                                                                       | [D42]                                               |                 [D42]  v                                                   v
                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                     |
                                                 |                                                                                                                  _____________________________________________________________|_____________________________________________________________________________________________                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                     |
                        _________________________|_________________________________________________      _ _ _ _ _ _ _                                             |     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                               |     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                         |                                                                            |     _ _ _ _ _ _                                  ________________________________________________|____________________________________________________     _ _ _ _ _ _ _ _  _                  ___________________________________________|______________________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                     _______|______                                               |
                       |                                        |                                  |    |             \(3)(2)   (2003.4)              (1)  (1)     |    | (2)              \(3)                \                                                      (1)    |    | (2)   (2)         \(3)(3)                  |                                                                     (1)    |    |           \(3)                      (1)    |     _ _ _ _ _                      |             (414.7)              |                      (1)    |   | (2)              \                |                           (1)(1)      |     (2)                           (1)    |  | (2)          \               \          \                   |              |                                              |
               (1)\    |    /(2)                        (1)\    |    /(2)                  (1)\    |    |/(2)          (1944)\      |                /(1905-15)\   |    |/(1915-28)         (1928-37)           (4)(2)\                                         (1910-23)\   |    |/(1923-39)\         (1939)\                 |    (1914)                                                     (1910-36)\   |    |/(2)        (1952)                (1915)\   |    |/(2)      \(3)                 |    (1920)      |                 |                (1925-29)\   |   |/(1929-38)        (3)              |                          /(1922)\     |    /(1941)                     (1921)\   |  |/(1923)        (3)            (4)         (5)                |              |                                              |
      William   =    Beulah   = J. Barnard      Louis    =    Edyth    = Clarence    Edmund =    Helene    = Corlette     =   Sir Melvill      Grace      ≠      Robert       ≠    Margaret     ≠    Elizabeth     =   Rebecca                            Helen     ≠   Harry Frank     ≠     Caroline    =    Alicia       Gladys     =  Roger                                           Marion   ≠      Edmond    ≠ Jeanne     =  Marian      Fred   ≠   Lucille    ≠ Jack    ≠  Peter        Eleanor    =     Arthur           Gertrude        John     ≠     Barbara      ≠    Fred     = Henry      Benita    = Edward    Lawrence    ≠   Marguerite    ≠  Max Ernst     Sigmund   ≠   Barbara    ≠  Milton   ≠    Denys     = Charles   =  Larry     John Simon    George Denver                                     William  = Elizabeth
    Spiegelberg | (1877-1960)  
[W69]         Josephthal | (1880-1960)    Hewes       Haas  | (1886-1962)    Glorney      |       Ward       Bernheimer   |   (1885-1959)           Weyher             Eaton           Pollard                          Rosenberg   |   (1890-1971)     |      Morton        Patterson      Eleanor    |  Straus                                          Price    |   (1888-1972)    Russell      Kaufmann    Gimbel    (1894-1972)  | Bonar     Summerer    (1896-1992)  | 7th E of Castle    (1898-1966҂)     Lawson-   |    Josephine     |   Wettach     Obre     (1895-1927)   Mayer       Vail      |   (1898-1979)        †1976       Kempner        Hazel     |  Waldman  | King-Farlow    McKinley    Leonard     (1905-22)      (1907-39s)                                     (1907-47) |   Newell
       †1932    |
[W69]                       [W69]      v [W69]          [W69]       [W69] v [W69][N6M]     [W69]        |      3rd Bt      [D42]        |   [W69]                 [D42]              [D42]            †1994                           [D42]       |   [W69]           |      [D42]           †1963      (1895-1980)  |  †1957                                           [D42]    |   [W69]          [D42]        [D42]       [D42]     [W69]        v [D42]     [D42]       [D42][W69]   |     Stewart        [W69]           Johnston   |    (1904-85)     |   [D42]       [D42]    [D42]         [D42]      †1968      v   [W69]              [D42]       [D42]        (1903-95)   |  [D42]    v [D42]           k1942      [D42]       [D42]          [D42]                                          [W69]     |   [D42]
       
[D42]    v                                                                                                         |       †1973                   |                                                             [D42]                                       |                   |                      [D42]      [D42]        v  [D42]                                                    |                                                                                                       |      s1961                         [D42]      v    [D42][W69]    v                                                 [D42]                                                      [D42]       v                             [D42]                                                                                          |
                                                                                                                          N                               |                                                                                                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                       v     (Stuart)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                   |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
                                                                                                                                              ____________|_____________     _ _ _ _ _ _                                       _____________________________________|______________     |___________________________________    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                        |    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
                                                                                                                                             |                   (1)    |   |           \(4)                        (1)       |       (2)                            (1)   (1)     |    (3)                          (1)    |  |            \(3)           \                                (1)    |   | (2)           \            \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (1)     |    (2)
                                                                                                                                             |             (1934-50)\   |   |/(2)        (1970)                  (1934)\      |      /(1947-75)                     /(1939-45)\    |   /(1955)                    (1914)\   |  |/(2)         (1963)         (4)                       (1929-29)\   |   |/(1933)        (3)           (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (1962)\   |   /(1967-84)
                                                                                                                                           Daniel     Helen    ≠      Robert   ≠ Harriet    =  Shirlee     Charles  ≠   Joan Florence     ≠      Albert       George     ≠       Nancy     =   Thomas       John     ≠    Diane   ≠  Robert     ≠  William   =      John          Tom     ≠     Natalie     ≠  Robert   = Frederick   =  Bob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Grace   ≠   William     ≠    Judith
                                                                                                                                         (1906-25)    Allyn    |    (1910-91)     Boyle        McMullen    Murray       (1913-2001sp)         Van de Maele    Draper (1951-51) (1915-72s)     Williams    Langstaff  |  (1924-91)   Guillard    |    Meek      Darby-Hamilton    Gorman        (1911-81)       Strudin     Talbert      Short                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Embury  |   (1939-)     |    Arnold
                                                                                                                                        
[W69]        [D42]    |    [D42]         [W69]        [D42]       [D42]        [D42]                 [D42]           [D42] \(2) ≠ (2)/[D42]          [D42]       [D42]      v  [D42]       [D42]       v    [D42]        (Stolt)        [D42]         [D42]           [D42]       [D42]        [D42]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [D42]   |   [D42]       |    [D42]
                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
                                                                                        [D42]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
                                                                                                                                                               |                                                                                                         v
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   A               B
                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            _________________|_______________|______________
                                                                                                                                                _______________|____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |            |             |
                                                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              A          A          B            B             B
                                                                                                                                      (1)\     |    /(2)              (1)\  |   /(2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |          |            |             |
                                                                                                                                  Lee  =  Grace Anne  = Dean    Carol  =  Daniel  =   Susan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Maire     Jaenet     William    Christopher    Jonathan
                                                                                                                                Langan |    (1935-)   | Berg    Foulds | (1938-)  | Winchester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Embury    Newell     Douglas       Mark           Paul
                                                                                                                               
[W69]  v    [W69]     v [W69]   [W69]  | [W69]    | [W69]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (1962-)    (1963-)    (1970-)      (1976-)       (1978-)
                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
[W69]      [W69]      [W69]        [W69]         [W69]
                                                                                                                                                                       |          |
                                                                                                                                                                       |          |
                                                                                                                                                             __________|          |____________
                                                                                                                                                            |          |           |           |
                                                                                                                                                            |          |           |           |
                                                                                                                                                          Kerry     Kristen      Sara         Beth
                                                                                                                                                          Marie      Allyn     Elizabeth    Sinclair
                                                                                                                                                         (1963-)    (1966-)     (1970-)     (1973-)
                                                                                                                                                        
[W69]      [W69]       [W69]       [W69]


 

Families
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.