THE UNIVERSAL COMPENDIUM
Home | Subjects | A-Z List | Search | About UC | ContactPecs, Apponyi

(Chart 11)                                                                      Ivánka
                                                                     [Q8]|
                                                        _________________|_______________
                                                       |          |           |          |
                                                       |          |           |          |
                                                     Péter    Aladárius     László     János
                                                     [Q8]      (->1347)    (->1317)    [Q8]
                                                             [Q13]|        [Q8]
                                                                  |
                                                             _____|_____
                                                            |           |
                                                            |           |
                                                          Tamás       Miklós
                                                         (->1347)     [Q13]
                                                       [Q13]|
                                                       _____|______
                                                      |            |
                                                      |            |
                                                    István       Péter  =  Anglis
                                                   (->1369)    (->1381) | Cseklészi
                                                   [Q13]       [Q13]    | [Q13]
                                                                        |
                                                         _______________|_______________
                                                        |           |          |        |
                                                        |           |          |        |
                                                     Miklós       Tamás      Margit    Anna
                                                   de Apponyi    (->1392)    [Q13]     [Q13]
                                                   (->1392)     [Q13]
                                                   [Q13]|
                                                        |
         _______________________________________________|_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
        |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
    Zsigmond =  Zsófia                                János   = N Sára                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Péter =  Apolló
    [Q13]    | Lipovnoki                             (->1466) | [Q13]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [Q13] | Majthény
             | [Q13]                                 [Q13]    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | [Q13]
             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
        _____|               _________________________________|__________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ____|____
       |                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
       |                    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
      Bora =   Imre       Imre                                                                György                                                                                                                                                                                                                                                                                                 János    István
     [Q13]   Ujfalussy [Q13]|                                                                (->1460)                                                                                                                                                                                                                                                                                             [Q13]|      [Q13]
             [Q13]          |                                                               [Q13]|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
                            |                                  __________________________________|__________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                           |
                            |                                 |                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
                            |                                 |                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
                         Miklós =    Kata                  Ambrius                                               Móricz                  Ferencz                                                                                                                                                                                                                                                     Péter
                         [Q13]  | Oroszlankői            [Q13]|                                                 (->1520)               [Q13]|                                                                                                                                                                                                                                                     [Q13]|
                                | [Q13]                       |                                                [Q13]|                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
                                |                         ____|____                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                          ________________|_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                |                        |         |                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                             |
                                |                        |         |                                         (1)\   |  /(2)                 |                                                                                                                                                                                                                                         |                       (1)\ |  /(2)                                                                                                                                       |
                              Mátyás                  Benedek    Zsófia =    István                    Magda  =  Tóbiás  =    Kata        Kata = András                                                                                                                                                                                                                            István =  Eszter      Imre  =  Dora  = István Oláh                                                                                                                          János  = Orsolya
                             (-1596)                [Q13]|       [Q13]    Nagy Szőllősy                Sándor | (->1549) | Bartakovics  [Q13]    Sólyom                                                                                                                                                                                                                           [Q13]   | Szunyogh    Kálnay    [Q13]    Brogyány                                                                                                                           Bekényi | [Q13]
                           [Q13]|                        |                [Q13]                        [Q13]  | [Q13]    | [Q13]                 [Q13]                                                                                                                                                                                                                                    |             [Q13]              [Q13]                                                                                                                              [Q13]   |
                                |                        |                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
                                |                        |                                                    A          B                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
                                |                        |                                 ___________________|__________|____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                    |                                                                                                                                                                           |
                     ___________|__________           ___|___                             |         |                     |                                                                                                                                    |                                                                   |                  |                   ________________|_________________                                                                                                                                                          |
                    |                      |         |       |                            A         A                     A                                                                                                                                    A                                                                   B                  B                  |        |       |        |        |                                                                                                                                                         |
                    |                      |         |       |                            |         |                     |                                                                                                                                    |                                                                   |                  |                  |        |       |        |        |                                                                                                                                                         |
                  György = Fruzsina     Gergely    János    Anna = Benedek              György    Kata = Boldizsár    Fruzsina = Menyhért                                                                                                                    Magda = Mihály                                                     Miklós =  Anna     Zsófia = Gáspár    László    Péter    Pál    István    Ilona =  István                                                                                                                                           Balázs = Kata
                  [Q13]  | Ujfalussy    [Q13]      [Q13]    [Q13]  Palásthy          [Q13]|      [Q13]    Berényi     [Q13]      Szénássy                                                                                                                    [Q13]   Ficsor                                                     [Q13]  | Kálnay    [Q13]    Névery    [Q13]     [Q13]    [Q13]  [Q13]     [Q13]   Bossányi                                                                                                                                          [Q13]  | Mérey
                         | [Q13]                                   [Q13]                  |               [Q13]                  [Q13]                                                                                                                               [Q13]                                                             | [Q13]              [Q13]                                                 [Q13]                                                                                                                                                    | [Q13]
                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
          _______________|__________________________________                     _________|_________                                                                                                                                                                                                                       ____________|_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                   ___________________________________|__________________________________
         |                             |                    |                   |         |         |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                                                                                                                                 |                 |                     |        |          |         |                  |
         |                             |                    |                   |         |         |                                                                                                                                                                                                                     |                |       |                                                                                                                                                                 |                 |                     |        |          |         |                  |
        Bora                         Miklós =   Bora      Zsuzsa =  János     Móricz    György    Zsuzsa =  István                                                                                                                                                                                                      Gáspár = Kata     Pál    Gábor                                                                                                                                                             Péter            Balázs     =  Bóra      János    Gáspar    István    Orsolya = András    Kata
       [Q13]                         [Q13]  | Elefánty    [Q13]    Korláth    [Q13]     [Q13]     [Q13]    Varsányi                                                                                                                                                                                                     [Q13]  | Török   [Q13]   [Q13]                                                                                                                                                          [Q13]|          cr Fhr Apponyi | Sérenyi    [Q13]    [Q13]     [Q13]     [Q13]      Zay      [Q13]  
                                            | [Q13]                [Q13]                                   [Q13]                                                                                                                                                                                                               | [Q13]                                                                                                                                                                               |               1625      | [Q13]                                             [Q13]
                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |               [Q13]     |
                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                         |
                           _________________|__________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                             ___________________________|________________________________                                                                                                                                                     |        _________________|________________
                          |                                 |                                                                                          |                                                                                                                                           |                      |                    |                |                                                                                                                                                    |       |                 |                |
                          |                          (1)\   |  /(2)                                                                                    |                                                                                                                                           |                      |                    |                |                                                                                                                                                    |       |                 |                |
                       István =  Judit       Farkas   =  Zsuzsa  = László                                                                            Balás =   Mária                                                                                                                            György =   Anna        Miklós  =  Eszter     Tamás = Julia    Anna                                                                                                                                                 Imre    Ilona =  Gábor     Imre =  Imre     Bóra
                       [Q13]  | Czeglédy    Majthényi    [Q13]     Hunyady                                                                           [Q13] | Csemiczky                                                                                                                          [Q13]    Máriássy     (->1695) | Pongrácz    [Q13]    Zay     [Q13]                                                                                                                                             [Q13]|     [Q13]   Horváth   [Q13]   Czobor    [Q13]
                              | [Q13]       [Q13]                  [Q13]                                                                                   | [Q13]                                                                                                                                       [Q13]        [Q13]    | [Q13]               [Q13]                                                                                                                                                           |             Palocsa           [Q13]
                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |             [Q13]
     
 _______________________|________________________________________________________________________________________                       _____________|_______________________________________________________________________________________________________________                                        ____________|___________                                                                                                                                                                          |
      |                     |                           |  _ _ _ _ _ _ _ _                     |                       |                     |                   |                  |                                 |                  |                |                |                                      |                        |                                                                                                                                                                         |
      |                     |                     (1)\  | |/(2)           \(3)                 |                       |                     |                   |                  |                                 |                  |                |                |                            (1)\      |      /(2)              |                                                                                                                                                                         |
    Judit =  Ábrahám      Kata = György    István  =  Mária  =   Miklós     =   György      Juliana =   Mihály       Zsuzsa =  Tamás      László =  Mária      Klára =  Mihály     Bora = András                     Ádám = Zsófia     Mária =  Ádám     Eva =  Imre      Róza = István       Rebecca    =      Lázár      = Css Anna    Miklós                                                                                                                                                                    János =       Therese,
    [Q13]   Elevenkúty   [Q13]   Névery    Litassy    [Q13]    Tamassovics    Sámbokréty    [Q13]     Csernakóczy    [Q13]    Majthény    [Q13]  | Pongrácz    [Q13]   Hidvéghy   [Q13]   Kádas                     [Q13] | Ruttkay    [Q13]   Beznák  [Q13]   Heizler   [Q13]    Papp     Gfn Vitzay de |  cr Gf Apponyi    Guadagni    [Q13]                                                                                                                                                                     [Q13] | Frn von Korlathkeö
            [Q13]                [Q13]     [Q13]               [Q13]          [Q13]                   [Q13]                   [Q13]              | [Q13]               [Q13]              [Q13]                           | [Q13]              [Q13]           [Q13]              [Q13]        Loess     | de Nagy-Appony    [Q13]                                                                                                                                                                                       | [D41]
                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                    [D41]     |      1739                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |   [Q13][N8Q]                                                                                                                                                                                                  |
                                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |
                                                                                                                         ________________________|_________________________                                    ___________|__________                                            ________________________|_______________________                                                                                                                                                                         _______________|_____________
                                                                                                                        |                                       |          |                                  |                      |                                          |                           |         |          |       (107)                                                                                                                                                           |                             |
                                                                                                                        |                                       |          |                            (1)\  |  /(2)                |                                          |                           |         |          |         |                                                                                                                                                             |                             |
                                                                                                                      Balás                                   Károly    Magdolna =   Pál         Imre    =  Teréz  =   Imre      Krisztina =  István                         György  =     Maria          József    László    Móricz =  Antónia                                                                                                                                                         Pál =       Johanna,         János
                                                                                                                   [Q13]|                                  [Q13]|       [Q13]      Dohnányi    Závodszky    [Q13]    Tarnóczy    [Q13]       Sirchich                      (1736-82) | Gfn von Lamberg    [Q13]     [Q13]     [Q13]    Esterházy                                                                                                                                                       [Q13]| Gfn von Herberstein    [Q13]
                                                                                                                        |                                       |                  [Q13]       [Q13]                 [Q13]                   [Q13]                         [Q13][N8Q][Q13]                                           [Q13]                                                                                                                                                                | [Q13]
                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                                        |                   ____________________|_____________________                                                                              _________________|_________________                                                                                                                                                                                                     |
                                                                                                                        |                  |         |        |                       |                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                           (1)      |      (2)
                                                                                                                        |                  |         |        |                       |                                                                            |     (1779)                        |                                                                                                                                                                                        (1800)\     |     /(1805)
                                                                                                                      Klára = Ferencz    László    György    Anna =    Lázár       Juliana = Mátyás                                                           Antal György  =   Maria Carolina,      Mária  = B Imre                                                                                                                                                                  Eleonora     =     József       =  Css Teresa
                                                                                                                      [Q13]   Baksay     [Q13]     [Q13]    [Q13]   Rudnyánszky    [Q13]     Czigler                                                          (1755-1817)   | Gfn Lodron Laterano    Jósefa   Perényi                                                                                                                                                              Frn Jöchlinger  |  cr Gf Apponyi      Serbelloni
                                                                                                                              [Q13]                                 [Q13]                    [Q13]                                                            [Q13][N8Q]    |        †1825           [Q13]    [Q13]                                                                                                                                                                     †1804      |  de Korlathkeö        †1849
                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           [N8R]      |      1808             [N8R]
                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |   (1775-1852)
                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |   [Q13][N8S]
                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |
                                                                                                         ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                           _________________|_______________
                                                                                                        |                         |                                                                                                                            |                                  |                                                   |                            |            |                          |                           |                         |           |         |           |
                                                                                                        |    (1802)               |  (1815)                                                                                                                    |    (1808)                        |                                                   |    (1813)                  |            |  (1810)                  |                           |  (1817)                 |           |         |           |  (1826)
                                                                                                      György    =  Css Anna      Anna   =  M Carlo                                                                                                           Antal     =      Therese            Róza                                              József     =   Css Teréz      Károly     Karolina  =    Antal         Mária  =     Leopold        Fánni   =   Joseph        Lajos      Rudolf      Lipót     Gusztáv  =  Zsófia
                                                                                                   (1780-1849)  |   Zichy      (1781-)      Piatti                                                                                                        L of Kölesd  |  Gfn von Nogarola    (1783-86)                                          L of Pálfa   |  Pejachevich    (*1786†)     (1790-)    Fst Collalto    (1791-)   von Hackelberg    (1793-)    Gf von Tige    (1801-)     (1802-)    (1803-)    (1804-)      Mara
                                                                                                   [Q13][N8Q]   |   [D41]      [N8Q]        †1831                                                                                                         (1782-1852)  |       †1874          [Q13]                                              (1784-1863)  |     †1877       [Q13]        [N8Q]      [Q13]           [Q13]     [Q13]             [N8Q]      [N8Q]          [N8Q]       [N8Q]      [N8Q]      [N8T]        [N8Q]
                                                                                                                |                           [N8Q]                                                                                                         [N8T]        |       [N8T]                                                             [N8T]        |     [N8T]
                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                      |
                                                       _________________________________________________________|____________________________________________________________                                      ____________________________________________________|__________________________________________________                                    |
                                                      |                                        |                                             (1)   |    (2)                  |                                    |                                                             |                         (107)     (1)   |    (2)                            |
                                                      |   (1824)                               |    (1847)                                (1827)\  |   /(1842)               |  (1840)                            |    (1840)                                                   |   (1844)                  |    (1843)\  |   /(1852)                         |   (1834)
                                                 Leopoldyna  =         Karl                 Károly     =     Leopoldine         C Alexander  =   Fánni     =  C Károly    György   =  Css Julia                Rudolf     =       Anna                                        Gyula    =  Css Zsófia      C Béla    =   Mária     =        Gejka           Karolina  =     Eduard,
                                                   (1804-)     Fhr von Franckenstein-    L of Högyész  | Gfn von Klebelsberg      Szapary       (1807-)         Zichy     (1808-)  |   Sztáray               L of Kölesd  | Gfn Beckendorff                                 (1816-57)  |   Sztáray      Esterházy-     (1821-)       Fhrr von Wenckheim    (1814-)     Gf von Colalto
                                                   [N8R]             Ullstadt               (1805-)    | [N8T]                     †1840        [N8R]           [N8R]     [N8T]    |    †1871                 (1812-76)   | [N8T]                                           [N8T]      |    †1897        Galantha      [N8T]         [N8T]                 [N8T]            †1862
                                                                      †1845                 [D41]      |                           [N8R]                                           |    [N8T]                 [N8T]       |                                                            |    [S13]         †1845                                                             [N8T]
                                                                      [N8R]                            |                                                                           |                                      |                                                            |
                                                                                                       |                                                                    _______|______                  ______________|_______________                              _______________|_______________
                                                                                                       |                                                                   |              |                |                              |           (7)              |              (263)            |
                                                                                                       |  (1876)                                                           |              |                |   (1878)                     |  (1866)    |               |    (1871)      |              |  (1878)
                                                                                                      Géza   =  Css Paula                                               Georgine    Albert György       Sándor    =   Css Alexandra     Ilona   =    Paolo           Lajos     =   Marguerite        Antal   =  Pss Maria Sofia
                                                                                                    (1853-)  |  Széchényi                                               (1841-)      (1846–1933)     L of Kölesd        Esterhazy      (1848-)    P di Sulmona    (1849-1909)  | Gfn von Seherr-    (1852-)        Montenuovo
                                                                                                    [N8T]    |  [N8T]                                                   [N8T]                           (1844-)         [N8T]           [N8T]        †1920        [S13]        |      Thoss         [N8R]          [N8T]
                                                                                                             |                                                                                          [N8T]                                      (Borghese)                  |      †1931
                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |
                                                                                                             |                                                                                                                                         ________________________|_______________________
                                                                                                             |                                                                                                                                        |       (1)  (414.10)      |          |          |
                                                                                                             |                                                                                                                                        |    (1914)\    |          |          |          |
                                                                                                           Mária                                                                                                                                    Gyula     =    Gladys      Teréz       Adél      Antal
                                                                                                          (1877-)                                                                                                                                (1873-1924)  |    Steuart    (1874-)    (1876-)    (1877-)
                                                                                                          [N8T]                                                                                                                                  [S13]        |     †1947     [N8T]      [N8T]      [N8T]
                                                                                                                                                                                                                                                              |
                                                                                                                                                                                                                                                              |                 (3)
                                                                                                                                                                                                                                                              |    (1938)        |
                                                                                                                                                                                                                                                          Geraldine   =        Zog I,
                                                                                                                                                                                                                                                         (1915-2002)  | K of the Albanians
                                                                                                                                                                                                                                                         [L87]        |        †1961
                                                                                                                                                                                                                                                                      |       (Zogu)
                                                                                                                                                                                                                                                                      vFamilies
| Lands | Abbreviations and Symbols | Sources

Amazon AdsBuy Hungarian

Amazon Affiliate Disclosure

 

About UC | Contact
© 2024 The Universal Compendium
All Rights Reserved.